คุณสมบัติผู้เอาประกัน

ผู้ขอเอาประกันอายุตั้งแต่ 2 ปี - 65 ปี
1. กรณีแรกเข้าอายุไม่เกิน 60 ปี รับต่ออายุถึง 75 ปี
2. กรณีแรกเข้าอายุระหว่าง 61 ปี - 65 ปี รับต่ออายุถึง 70 ปี
3. กรณีผู้เอาประกันมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น

 

สิทธิประโยชน์ของบัตร NKI PA CARD

สำหรับผู้ซื้อความคุ้มครองเพิ่มสำหรับค่ารักษาพยาบาล จะได้รับบัตร NKI PA CARD เมื่อได้รับอุบัติเหตุ
มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 320 แห่ง โดยไม่ต้องชำระเงินสด 
เพียงยื่นบัตร NKI PA CARD พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่ www.navakij.co.th)

 

ความคุ้มครองโดยสังเขป

ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก 
ซึ่งบริษัทจะชดเชยตามตารางผลประโยชน์

 

อุบัติเหตุสาธารณะ

การบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองตามข้อ 1.4

กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ อันเนื่องมาจากเหตุดังต่อไปนี้

1. ขณะเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า 

   รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง ที่จดทะเบียน

   เพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำ

   ตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต

2. ขณะเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ 

   ทั้งนี้ไม่รวมลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง

3. ขณะอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น 

   รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย

 

รายชื่อชั้นอาชีพ

ตัวอย่างชั้นอาชีพ 1 : เจ้าของกิจการ (ทำงานด้านบริหารประจำออฟฟิศ) ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรืองานจัดการ
งานเสมียนหรืองานขายประจำออฟฟิศ พนักงานประจำออฟฟิศ พนักงานธนาคาร นักบัญชี นักสถิติ นักเศรษฐศาสตร์
บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา บรรณารักษ์ นักเขียน แม่บ้าน (Wife House) แพทย์ทั่วไป 
ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ วิสัญญีแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร พนักงานกายภาพบำบัด พยาบาล พนักงาน X-Ray
เด็ก นักเรียน นักศึกษา พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า ร้านค้า
ตัวอย่างชั้นอาชีพ 2 : พนักงานขายออกนอกสถานที่ มัคคุเทศก์ เจ้าของสวน เจ้าของไร่ เจ้าของฟาร์ม วิศวกรออกแบบ 
มัณฑนากร สถาปนิก แม่บ้าน พนักงานซักรีด พนักงานทำความสะอาดอยู่ประจำสำนักงาน ช่างตัดผม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 
นายแบบ นางแบบ พิธีกร ช่างภาพ บริกร พ่อค้า แม่ค้า พ่อครัว แม่ครัว ช่างเสริมสวย พนักงานประจำออฟฟิศในโรงงานอุตสาหกรรม
ช่างฝีมือ ช่างไม้ นักโบราณคดี
ตัวอย่างชั้นอาชีพ 3 : พนักงานขับรถ พนักงานส่งสินค้า พนักงานเก็บเงิน พนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายบรรจุสินค้า 
ฝ่ายคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานรับส่งเอกสาร วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรช่างกล วิศวกรเคมี
วิศวกรอุตสาหกรรม
อาชีพที่ไม่อยู่ภายใต้แผนประกันข้างต้น : พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเช็ดกระจกในที่สูง พนักงานบนเรือ
หรือแท่นขุดเจาะกลางทะเล กรรมกร พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานบนอากาศยาน นักสืบ คอลัมนิสต์ นักข่าว ปฏิบัติงานภาคสนาม 
นักกฏหมาย ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย นิติกร อัยการ ผู้พิพากษา นักการเมืองระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
แคตดี้ ผู้ต่อยย่อยหิน กรรมกรเหมืองแร่ วิศวกรเหมืองแร่ นักกีฬาอาชีพ ผู้ที่ทำงานนอกชายฝั่งทะเล

 

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง

1. การกระทำของผู้เอาประกันขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
2. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
3. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครอง
   ภายใต้กรมธรรม์ประกันนี้และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม
   (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ 
   ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
5. อาหารเป็นพิษ
6. ขณะที่ผู้เอาประกันเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
7. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงคราม
   หรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ
   การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
8. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี และ/หรืออาวุธนิวเคลียร์ หรืออาวุธอื่นๆ

เงื่อนไข:
1.บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย ช่วงอายุ และประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกัน
2. สามาถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่ www.navakij.co.th
3. ผู้เอาประกันต้องแถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกันพร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อให้บริษัทพิจารณา ก่อนการเอาประกัน
4. ระยะเวลาประกันสำหรับแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Basic มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2566
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิก แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : 
1. ชื่อแผนประกัน PA BASIC เป็นชื่อแผนทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

🤙สอบถามเพิ่มเติม 1748 กด 4
🗨Facebook นวกิจประกันภัย คลิก!
💬 Line นวกิจประกันภัย คลิก! 

 

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ