เลิฟยู ไม่เลิฟยุง

 

เงื่อนไขการรับประกัน โดยสังเขป :

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

         1.1) มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมีเอกสารระบุระยะเวลาที่ทางการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น เอกสารใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย

         1.2) ช่วงอายุที่รับประกันภัย 14 วัน - 69 ปี ต่ออายุได้ถึง 89 ปี

         1.3) สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ 

         1.4) ผู้เอาประกันภัยจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อให้บริษัทพิจารณาการประกันภัย และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยก่อนวันเริ่มคุ้มครอง และก่อนการออกกรมธรรม์ประกันภัย

         1.5) ผู้เอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด

2. อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย

3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

4. คุ้มครอง 6 โรคร้ายที่เกิดจากยุง

    4.1 โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)

    4.2 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)

    4.4 โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis)

    4.4 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

    4.5 โรคไข้จับสั่น (Malaria) หรือโรคไข้ป่า

    4.6 โรคไข้เหลือง (Yellow fever)

5. แผนประกันภัยนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอและรักษาโรคร้ายที่เกิดจากยุง ตามที่ระบุในข้อ 4 ภายในประเทศไทยเท่านั้น

6. การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะจ่ายสูงสุดตามวงเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง ต่อปีกรมธรรม์

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

8. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัทฯ (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)

 

ข้อยกเว้น โดยสังเขป :
1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
   (โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วย(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ซึ่งระบุเป็นโรคที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นปีแรก และยังมิได้รักษาให้หายขาด หรือมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา หรือที่ทำให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษา)
2. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส  หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
4. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยอาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง 

 

คำเตือน :
1. แผนประกันยันยุงนี้ สามารถขายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันยันยุง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ :
1. ชื่อเเผนประกันยันยุง เป็นชื่อเเผนทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยนวกิจคุ้มครองสุขภาพเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

🤙สอบถามเพิ่มเติม 1748 กด 4
🗨Facebook นวกิจประกันภัย คลิก!
💬 Line นวกิจประกันภัย คลิก! 

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ