กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพนวกิจเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล   

 

เงื่อนไขการรับประกัน โดยสังเขป :

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

   1.1) มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย

   1.2) ช่วงอายุที่รับประกัน

       ตามเกณฑ์อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้ของวัคซีนแต่ละยี่ห้อที่ได้รับอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

   1.3) สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ

   1.4) ผู้ขอเอาประกันจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้บริษัทพิจารณา การประกัน และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วผู้ขอเอาประกันจะได้รับ 

       ความคุ้มครองตามวันที่ๆ บริษัท ได้แจ้งการยืนยัน

   1.5) ผู้ขอเอาประกันต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด

   1.6) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ขอเอาประกันที่กำลังตั้งครรภ์

2. อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย

3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

4. การจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองข้อ 1. จะจ่ายเพียงครั้งเดียวและความคุ้มครองในหมวดนี้จะสิ้นสุดลงทันที ดังนั้นไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์ในปีถัดไป

5. การจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองข้อ 2. จะจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ต่อปีกรมธรรม์

6. การจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองข้อ 3. จะจ่ายเพียงครั้งเดียวต่อปีกรมธรรม์

7. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางของบริษัทฯ
  (กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

 

ข้อยกเว้น โดยสังเขป :

1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกัน เป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกัน
2. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยอาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง
3. ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

หมายเหตุ :

1. ระยะเวลาสำหรับแผนประกันนี้ มีผลบังคับถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์ปัจจุบันผู้ให้การรักษาว่า ภาวะการเจ็บป่วยดังกล่าวจะเป็นเหตุให้เสียชีวิต
4. ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ
    4.1 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
    4.2 ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ 
    4.3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึก ที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุรา หรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)

 

คำเตือน

*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นอื่นๆ โดยละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพนวกิจเฉพาะโรค แบบส่วนบุคคล   
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

🤙สอบถามเพิ่มเติม 1748 กด 4
🗨Facebook นวกิจประกันภัย คลิก!
💬 Line นวกิจประกันภัย คลิก! 

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ