บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่จ่ายปันผล กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น) อัตราจ่าย
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
อัตราผลตอบแทน
เงินปันผล *
(%)
อัตราการจ่าย
เงินปันผล
ต่อกำไรสุทธิ (%)
หมายเหตุ
20 พ.ค. 2565 3.12 1.7857 3.72 57.16 สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564
21 พ.ค. 2564 2.04 1.50 3.19 73.61 สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563
11 พ.ค. 2563 0.85 1.2857 2.37 151.79 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2562
21 พ.ค. 2562 2.47 1.79 2.80 70.51 สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561
18 พ.ค. 2561 3.16 1.80 2.95 53.68 สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560

19 พ.ค. 2560

1.00 1.00 1.88 97.00 สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2559

16 พ.ค. 2559

1.55

2.31

3.95

148.95

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2558

18 พ.ค. 2558

7.69

3.32

4.55

41.85

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2557

16 พ.ค. 2557

7.99

3.33

4.98

40.35

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2556

16 พ.ค. 2556

1.26

1.00

1.56

79.34

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2555

-

-6.57

งดจ่ายปันผล

-

-

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2554

18 พ.ค. 2554

5.75

3.50

4.79

60.89

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553

17 พ.ค. 2553

5.29

3.50

5.11

66.22

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2552

14 พ.ค. 2552

3.98

3.50

5.79

87.96

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2551

16 พ.ค. 2551

7.57

4.00

5.44

52.87

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2550

25 พ.ค. 2550

6.37

3.25

5.08

52.88

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2549

26 พ.ค. 2549

6.26

3.25

5.16

51.25

สำหรับผลดำเนินงานรอบปีบัญชี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2548


* เป็นอัตราโดยประมาณคำนวณจากราคาปิดก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD
** สิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


25/05/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ