หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

* เผยแพร่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

* หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ ก่อนการประชุม 14 วัน โดยท่านสามารถส่งที่อยู่มายังแผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ Email : Office_president@navakij.co.th

หนังสือแบบฉันทะแบบ ค.

* * หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ ก่อนการประชุม 14 วัน โดยท่านสามารถส่งที่อยู่มายังแผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ Email : Office_president@navakij.co.th

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลดไฟล์
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ