สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย 2563 2562 2561

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท 6,077.94 5,703.30 5,228.00

หนี้สินรวม

ล้านบาท 3,983.38 3,636.81 3,120.82

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ล้านบาท 2,094.56 2,066.49 2,107.18

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ล้านบาท 3,272.47 3,044.19 2,820.82

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท 1.50 1.28 1.79

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

หุ้น 35,000,000 35,000,000 34,000,000

จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน

หุ้น 35,000,000 35,000,000 34,000,000

ผลประกอบการ

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น

ล้านบาท 3,326.06 3,023.91 2,892.62

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

ล้านบาท 2,557.42 2,278.50 2,192.43

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

ล้านบาท 2,437.21 2,209.45 2,094.44

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

ล้านบาท 193.85 182.36 197.96

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

ล้านบาท 1,440.96 1,434.81 1,218.97

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ล้านบาท 2,561.28 2,542.89 2,286.59

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ล้านบาท 78.93 150.22 6.83

กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น

ล้านบาท 16.82 180.69 98.87

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ล้านบาท 86.60 29.60 104.68

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ล้านบาท 15.27 (0.04) 18.17

กำไรสุทธิ*

ล้านบาท 71.33 29.64 86.51

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า 1.30 1.34 1.43

อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ

วัน 53 54 53

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง

ร้อยละ 76.89 75.35 75.79

อัตราค่าสินไหมทดแทน

ร้อยละ 59.12 64.94 58.20

อัตรากำไรขั้นต้น

ร้อยละ 17.11 9.54 18.01

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ร้อยละ 45.97 51.45 50.97

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ร้อยละ 0.02 5.65 3.28

อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า 1.23 1.09 1.02

อัตรากำไรสุทธิ

ร้อยละ 2.70 1.15 3.62

อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

ร้อยละ 3.43 1.42 4.04

กำไรสุทธิต่อหุ้น

บาท 2.04 0.85 2.47

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ร้อยละ 1.21 0.54 1.66

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์

เท่า 0.45 0.47 0.46

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า 1.90 1.76 1.48

อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า 1.26 1.25 1.04

อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า 0.85 0.79 0.74

อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม

ร้อยละ 29.26 28.80 29.67

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ

ร้อยละ 73.61 151.79 70.51

* การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น
โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน


06/07/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ