นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Download File

นโยบายการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Download File

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

Download File

นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

Download File

นโยบายด้านภาษี

Download File

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

Download File

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

Download File

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Download File

นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

Download File

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

Download File

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

Download File

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Download File

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Download File

นโยบายการควบคุมภายใน

Download File

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Download File

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Download File

จรรยาบรรณธุรกิจ

Download File

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

Download File

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

Download File

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ